Ogłoszenia ikonka Witamy na nowej stronie internetowej!

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-10-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-06
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-10-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Jasak-Dutkowska.
 • E-mail: szkola_brzaczowice@onet.pl
 • Telefon: 12 2711621

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach
 • Adres: Brzączowice 186
  32-410 Dobczyce
 • E-mail: szkola_brzaczowice@onet.pl
 • Telefon: 12 271 16 21

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi: jedno wejście z poziomu chodnika od strony drogi, drugie wejście z podjazdem od strony podwórka- wejście na teren przedszkola, trzecie wejście od strony podwórka- wejście główne, czwarte z podjazdem od strony sali gimnastycznej.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze budynku oraz w części sportowej- parter. Szkoła posiada toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W razie potrzeby pomocą służy woźny szkolny lub pomoce nauczycieli w przedszkolu. Na szkolnym podwórku wyznaczone zostało miejsce parkingowe dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Klienci obsługiwani są w sekretariacie szkoły znajdującym się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego. Pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Po terenie szkoły można swobodnie poruszać się na wózkach, posadzka jest antypoślizgowa. W sekretariacie znajdują się wszystkie formularze wniosków niezbędnych do załatwienia spraw w szkole. Przestrzeń na korytarzach parteru pozwala na swobodną komunikację osób na wózkach.

Na każdym poziomie są tablice informacyjnych w kontrastowych kolorach ze strzałkami kierunkowymi (oznaczenia dróg ewakuacyjnych), oświetlenie awaryjne oraz plany ewakuacji.

Print Friendly, PDF & Email
Nasi partnerzy
Skip to content