Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Brzączowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych,
 • brak informacji w alfabecie Braille’a lub tyflografice.
 • brak zainstalowanych pętli indukcyjnych.
 • brak możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-22
  Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-22

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grażyna Kwiecińska.

Osoba kontaktowa w sprawie uwag i wniosków:

 • Imię i nazwisko: Grażyna Kwiecińska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 514 952 334

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 • Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu PFRON
 • Adres: Warszawa 00-828, Al. Jana Pawła II 13
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (22) 50-50-500
 • Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Do budynku szkoły prowadzi: jedno wejście z poziomu chodnika od strony drogi, drugie wejście z podjazdem od strony podwórka- wejście na teren przedszkola, trzecie wejście od strony podwórka- wejście główne, czwarte z podjazdem od strony sali gimnastycznej.

  Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze budynku oraz w części sportowej- parter. Szkoła posiada toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W razie potrzeby pomocą służy woźny szkolny lub pomoce nauczycieli w przedszkolu. Na szkolnym podwórku wyznaczone zostało miejsce parkingowe dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Klienci obsługiwani są w sekretariacie szkoły znajdującym się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego. Pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

  Po terenie szkoły można swobodnie poruszać się na wózkach, posadzka jest antypoślizgowa. W sekretariacie znajdują się wszystkie formularze wniosków niezbędnych do załatwienia spraw w szkole. Przestrzeń na korytarzach parteru pozwala na swobodną komunikację osób na wózkach.

  Na każdym poziomie są tablice informacyjnych w kontrastowych kolorach ze strzałkami kierunkowymi (oznaczenia dróg ewakuacyjnych), oświetlenie awaryjne oraz plany ewakuacji.